PROXIMA Szkolenia

Adres: 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 79/34

Telefon: 77 44 24 600

Strona internetowa: www.SzkoleniaProxima.pl

Kursy i szkolenia PROXIMA Opole

Szkolenia i kursy zawodowe, Kompleksowa obsługa i doradztwo BHP

Niezwykle wszechstronna lista kursów i szkoleń, które zapewnią Ci rozwój i doskonalenie w różnorodnych obszarach:

 • Obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
  Obsługa i konserwacja suwnic wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia
  Obsługa i konserwacja dźwigów towarowo-osobowych
  Obsługa i konserwacja żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych
  Obsługa i konserwacja żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych, i stacjonarnych
  Obsługa i konserwacja podestów ruchomych przejezdnych, wiszących
  Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  Egzaminy końcowe przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
 • Budownictwo i obsługa maszyn budowlanych
  Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy
  Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i kl. I
  Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl. I
  Operator spycharki kl. III i kl. I
  Operator walca drogowego kl. II
  Operator wozidła technologicznego (wozidła drogowego)
  Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III
  Operator pił mechanicznych do ścinki drzew
  Operator przecinarek do nawierzchni dróg
  Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  Egzamin końcowy przeprowadza Centrum Egzaminowania Operatorów WIT Łukasiewicz.
 • Elektroenergetyka
  Grupa I urządzeń – E (eksploatacja), D (dozór) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych służących do wytwarzania, przesyłania przetwarzania, i zużywające energię elektryczną
  Grupa II urządzeń – E (eksploatacja), D (dozór) w zakresie urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  Grupa III urządzeń – w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe
  Odnowienie uprawnień w zakresie Grupy I, II, III
  Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne, uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)
  BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  BHP okresowe dla pracodawców pełniących funkcje Służb BHP
  BHP okresowe dla Służb BHP
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Inne kursy zawodowe
  Brukarz, Bukieciarstwo (florystyka), Bukieciarstwo z elementami dekupażu, Fryzjer, Kadry i płace – aktualizacja i uzupełnienie wiadomości, Kucharz, Kursy językowe (język angielski, język niemiecki), Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Malarz – tapeciarz, Murarz, Podstawy księgowości z obsługą komputera, Podstawy obsługi komputera i Internetu, Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Stylizacja paznokci, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Inne kursy w zakresie budownictwa i obsługi maszyn
  Operator zagęszczarek i ubijaków, Operator narzędzi udarowych ręcznych, Obsługa wozideł technologicznych

Kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Oferujemy Państwu usługi związane z powierzeniem wykonywania zadań służby BHP w zakładach pracy. Podstawą prawną jest art. 23711 Kodeksu pracy §2 „Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom z poza zakładu”, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246, poz. 2468).

W ramach kompleksowej obsługi klientów zapewniamy obsługę BHP w zakresie:

 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Bieżące informowanie Dyrektora firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki BHP
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP
 • Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków
 • Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy
 • Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie BHP oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami
 • Współpraca z organami PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna), PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy
 • Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego