Regulamin dla uczestników targów i wystaw

Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników (Wystawców i Zwiedzających) targów i wystaw (zwanych dalej Targami), organizowanych przez Biuro Targów FODOPRESS Mariusz Ciołeszyński, z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 79, NIP 754-122-64-52 (zwany dalej Organizatorem).

ZASADY UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW

1. Rejestracja udziału w targach w charakterze Wystawcy jest obowiązkowa.

2. Rejestracji uczestnictwa Wystawcy należy dokonać poprzez:

a) nadesłanie do siedziby Organizatora oryginału formularza rejestracji (karty zgłoszenia), wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia uczestnictwa w danych targach,

b) dokonanie opłaty z tytułu udostępnienia stoiska, zabudowy oraz dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zamówieniem złożonym na formularzu rejestracji.

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną spełnione powyższe warunki.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Wystawcy w przypadku braku wolnej przestrzeni targowej.

4. Brak dokonania zapłaty nie zwalnia Wystawcy z warunków zawartej umowy.

5. Kolejność nadesłania formularzy zgłoszeniowych wraz z zapłatą decyduje o lokalizacji stoiska.

6. Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy.

7. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora.

8. Brak zagospodarowania stoiska lub nie wykorzystania stoiska przez Wystawcę nie zwalnia Wystawcy z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za udział w targach, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania targów, o czym powiadomi Wystawcę.

10. Z powodu odwołania targów, Wystawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie. Organizator zwróci Wystawcy ewentualne wpłaty dokonane na poczet udziału w targach, bez odsetek.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Organizator udostępnia Wystawcom tereny targowe na jeden dzień przed rozpoczęciem targów.

2. Organizator zapewnia sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.

3. Likwidacja stoiska powinna nastąpić w dniu zakończenia Targów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu targów. Wystawca może zdemontować stoisko w dniu po zakończeniu Targów za zgodą Organizatora, ale na własne ryzyko i odpowiedzialność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie targów. Uczestnikom targów nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez Organizatora ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników targów wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby ochrony targów, w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu targów.

5. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w targach jak również ubezpieczenia osób pracujących na rzecz wystawcy oraz ubezpieczenia eksponatów.

6. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p. pożarowych.

7. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia targów do ich otwarcia w dniu następnym.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów lub ich kradzieży znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania targów.

9. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winy Wystawcy i osób pracujących na jego rzecz lub osób przebywających na zaproszenie Wystawcy oraz zwiedzających. Organizator nie odpowiada za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, wiatr – huragan, powódź, grad, deszcze. Dotyczy to także okresu przed i po zakończeniu Targów.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników targów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej.

2. Reklamacje wystawców dotyczące zabudowy stoisk, ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania targów (przed demontażem stoiska).

3. Pozostałe reklamacje wystawców mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia targów.

4. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników targów jest Biuro Targów FODOPRESS Mariusz Ciołeszyński, z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 79, NIP 754-122-64-52.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a) listownie – na adres 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 79

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres biuro@OpolskieTargi.pl

c) telefonicznie – na nr 696 007 321

1. Cel przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników – Wystawców, wyłącznie w celu obsługi organizacyjnej targów, w tym obsługi księgowej oraz w celu prowadzenia statystyk targowych i przekazywania informacji o organizowanych targach.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe, które zostały podane w formularzu rejestracji na targi, tj. Firma, Adres firmy, NIP, Imię i nazwisko, Stanowisko, Adres e-mail, Numer telefonu.

3. Odbiorcy danych
Dane Uczestników – Wystawców są przekazywane wyłącznie firmom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji targów.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

4. Okres przetwarzania danych
Dane Uczestników – Wystawców są przetwarzane wyłącznie w celu naboru, organizacji i rozliczeń umowy dot. udziału w targach, w celach wynikających z przepisów prawa oraz do przekazywania informacji o organizowanych wydarzeniach. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 10.

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest niezbędne, a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy uczestnictwa w targach w charakterze Wystawcy.

6. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

7. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu targów. W takich przypadkach podmiotom, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w targach, nie przysługuje prawo do odszkodowania.

2. Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami targów, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu.

4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami targów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.